Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
Fundacja JESUS CHRIST SECURITY
w Boguszowie- Gorcach
TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Marian Rogowski zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym , spisanym w dniu 17 października 2007 r. w Wałbrzychu, Fundację o nazwie: Fundacja Jesus Christ Security, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Boguszów-Gorce. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4

1. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
2. Oddziały, zakłady, filie fundacji mogą posiadać odrębną osobowość prawną.
3. Oddziały, zakłady, filie fundacji mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w przypadku kiedy odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.

§7

1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja JESUS CHRIST SECURITY” w Boguszowie-Gorcach”.

§8

1. Fundacja posiada własne, wyróżniające ją logo, oraz system identyfikacyjny.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Celem fundacji jest wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

§10

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez :

1. współpracę z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi w swojej działalności takie same cele statutowe jak fundacja;
2. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: informacja, poradnictwo, pomoc prawna;
3. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc poradnicza i informacyjna;
4. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: profesjonalne porady prawne;
5. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: rzecznictwo i ochrona praw;
6. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc w załatwianiu formalności i uzyskiwaniu uprawnień;
7. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: opieka stacjonarna, schroniska, noclegownie, domy opieki, dzienne domy opieki, ośrodki rehabilitacji, hostele, środowiskowe domy samopomocy;
8. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc medyczna, rehabilitacja, leczenie, opieka medyczna, rehabilitacja, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie (w tym opieka paliatywna), pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych;
9. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc psychologiczna, opieka, profesjonalna pomoc psychologiczna, telefon zaufania, grupy wsparcia i samopomocy, opieka duszpasterska, spotkania, tworzenie kontaktów społecznych, animacja środowisk;
10. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc rzeczowa, żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież, branżowe banki pomocy;
11. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc finansowa, zasiłki (doraźna pomoc finansowa), pożyczki i kredyty, stypendia i nagrody, dopłaty do leczenia i rehabilitacji;
12. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: zatrudnienie, szkolenia zawodowe, przekwalifikowania, pośrednictwo pracy i kluby pracy, tworzenie miejsc pracy;
13. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: edukacja, oświata, wychowanie, organizowanie wypoczynku, organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, profilaktyka, przedszkola i szkoły w tym specjalne i integracyjne, opieka pozaszkolna i przedszkolna;
14. organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: formy pomocy specyficzne dla osób niepełnosprawnych w tym: transport, robienie zakupów i inne usługi związane z trudnościami lub niemożliwością opuszczania mieszkania, lektorzy, przewodnicy, tłumacze, znoszenie barier architektonicznych, przystosowanie mieszkań;
15. organizowanie odczytów, wykładów i szkoleń, kursów i konferencji, zjazdów i kongresów, wystaw i imprez kulturalnych oraz zebrań członków;
16. ułatwianie ludziom ulegającym i zagrożonym wykluczeniem społecznym kontaktu z odpowiednimi placówkami leczniczymi, opieki społecznej, rehabilitacyjnymi i readaptacyjnymi;
17. udzielanie pomocy przy tworzeniu i prowadzeniu oraz tworzenie i prowadzenie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, opieki społecznej i profilaktyki dla ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom i patologiom społecznym;
18. tworzenie oddziałów;
19. tworzenie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych, po uzyskaniu zgody właściwego organu, dla ludzi chcących podnosić swoje kwalifikacje do pracy w obszarze zgodnym z celami statutowymi fundacji;
20. prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i reklamowej;
21. utrzymywanie kontaktów i współpracowanie z organizacjami i kościołami zagranicznymi i międzynarodowymi, prowadzącymi działalność o podobnych celach;
22. tworzenie i prowadzenie placówek, a także prowadzenie działań, popularyzujących formy aktywności społecznej;
23. prowadzenie badań w sferze realizacji celów statutowych fundacji;
24. organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdzielnictwa artykułów pierwszej potrzeby, medycznych i innych potrzebnych dla placówek rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, leczniczych, opieki społecznej i profilaktyki oraz na cele charytatywne;
25. podejmowanie i popieranie innych inicjatyw i przedsięwzięć zgodnymi z celami statutowymi fundacji;
26. podejmowanie i popieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu konsolidowanie wszystkich środowisk działających w zakresie realizacji celów statutowych fundacji;
27. zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityką w zakresie realizacji celów statutowych fundacji poprzez swoich przedstawicieli;
28. do realizacji swoich celów fundacja może zawierać porozumienia i umowy z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji osób trzecich,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6. nawiązek

§14

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd lub przewodniczący Rady Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§17

1. Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§18

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji , stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
11. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
12. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§19

Do Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
3. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§20A

Rada Fundacji reprezentowana jest:

1. Przez Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji, jednoosobowo.
2. Przez dwóch członków Rady fundacji działających łącznie.
3. Przewodniczący Rady Fundacji uprawniony jest jednoosobowo do składania oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych), przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

Zarząd Fundacji

§21
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Zarząd i wyłania z niego Prezesa Zarządu.
 4. Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
§22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b. uchwalanie regulaminów;
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji nie przekraczających kwoty 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych);
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji;
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał- zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sfera spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§23

1. Oświadczenie woli związane z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 zł.(pięć tysięcy złotych), a nie przekraczających 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych) w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 zł.(pięć tysięcy złotych)- oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

ROZDIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§24

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich
20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
20.51.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
22.21.Z Drukowanie gazet
22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23.Z Introligatorstwo
22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza
22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.12.Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
26.21.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
26.25.Z Produkcja ceramicznych wyrobów pozostałych
26.62.Z Produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa
36.50.Z Produkcja gier i zabawek
55.21.Z Schroniska turystyczne
55.22.Z Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.30.A Restauracje
55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
55.40.Z Bary
55.51.Z Stołówki
55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(katering)
63.30.B Działalność pośredników turystycznych
63.30.C Działalność agentów turystycznych
63.30.D Działalność turystyczna pozostała
80.10 A
74.50.A Przedszkola
Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
80.10 B Szkolnictwo podstawowe
80.10.C Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
80.21.B Szkoły artystyczne nie dające uprawnień zawodowych
80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
80.21.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
80.22.B Szkoły artystyczne
80.22.C Szkolnictwo średnie ogólno zawodowe
80.22.D Szkolnictwo średnie zawodowe
80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
80.22.G Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego
80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
80.30.B Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
80.30.C Szkolnictwo wyższe
80.30.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego
80.41.Z Działalność szkół nauki jazdy
80.42.A Nauka języków obcych
80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.11.Z Szpitalnictwo
85.12.Z Praktyka lekarska
85.13.Z Praktyka stomatologiczna
85.14.A Działalność fizjoterapeutyczna
85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych
85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
85.14.E Działalność paramedyczna
85.1 4.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
85.31.B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
85.32.A Żłobki
85.32.B Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
92.31.A Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych
92.31.B Działalność zespołów teatralnych muzycznych
92.31.C Działalność filharmonii, orkiestr, chórów
92.31.D Działalność zespołów pieśni i tańca
92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność..
5. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację..
6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§25

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Połączenie z inną Fundacją

§26
 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu..
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§27
 1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Likwidacja Fundacji
§28
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku..
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji.
§29
 1. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, którą w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§30
 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach lub powołanie innego stowarzyszenia lub fundacji.