Statut Fundacji
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Włodzimierz Grzegorczyk, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 15-01-2021 w Ostrowie Wielkopolskim, przed notariuszem Maciejem Baszczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Ostrowie Wielkopolskim , zapisanym w Repertorium A numer 506/2021 Fundację o nazwie NAKARMIENI, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2018r. poz. 1491 z późn.zm) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą fundacji jest 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Prądzyńskiego 3.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową.
 5. Fundacja prowadzi swoją działalność jako działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
 6. Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieokreślony.
 7. Ministrem właściwym jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 3

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i spółdzielni socjalnych , stowarzyszeń i fundacji .
 2. Oddziały, zakłady, filie, spółki fundacji mogą posiadać odrębną osobowość prawną.
 3. Oddziały, zakłady, filie, spółki fundacji mogą prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w przypadku, kiedy odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 5. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
 6. 6. Fundacja może w celu realizacji swoich celów statutowych korzystać z posług kapłańskich różnych wyznań na podstawie odrębnych porozumień.
 7. Fundacja może powoływać na funkcję duszpasterza, kapłana do posługi w wyznaczonym przez statut obszarze działań.

 

§ 4

 1. Fundacja posiada własne, wyróżniające ją logo oraz system identyfikacyjny. 2. Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki, certyfikaty, świadectwa, identyfikatory, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 
RODZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Niesienie pomocy oraz kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych, w tym wśród matek z dziećmi osadzonych w zakładach karnych.
 3. Działalność charytatywna;
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 7. Prowadzenie zajęć w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania w tym profilaktyki uzależnień.: indywidualnych oraz grupowych w zakładach karnych, placówkach wychowawczo-oświatowych, szpitalach, wojsku, a także organizowanie imprez okolicznościowych w tych placówkach;
 8. Prowadzenie posługi duszpasterskiej w tym: indywidualnych oraz grupowych w zakładach karnych, placówkach wychowawczo-oświatowych, szpitalach, wojsku, a także organizowanie imprez okolicznościowych w tych placówkach;
 9. Organizowanie imprez okolicznościowych;
 10. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Gromadzenie środków finansowych oraz innych środków materialnych służących realizacji celów statutowych;
 2. Udzielanie wsparcia materialnego, pomocy rzeczowej osobom potrzebującym, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych;
 3. Współpracę z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi realizującymi w swojej działalności takie same cele statutowe jak fundacja;
 4. Wspieranie takich form niesienia pomocy jak: opieka stacjonarna, schroniska, noclegownie, domy opieki, domy samotnej matki, dzienne domy opieki, ośrodki rehabilitacji, hostele, środowiskowe domy samopomocy;
 5. Organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc psychologiczna, opieka, opieka duszpasterska, spotkania, tworzenie kontaktów społecznych;
 6. Organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc rzeczowa, żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież;
 7. Organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdzielnictwa żywności, artykułów pierwszej potrzeby, przedmiotów codziennego użytku, odzieży i innych potrzebnych dla placówek takich jak: schroniska, noclegownie, domy opieki, domy samotnej matki, dzienne domy opieki, środowiskowe domy samopomocy, zakłady karne oraz na cele charytatywne;
 8. Podejmowanie i popieranie innych inicjatyw i przedsięwzięć zgodnymi z celami statutowymi fundacji;
 9. Do realizacji swoich celów fundacja może zawierać porozumienia i umowy z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wszystkimi osobami prawnymi;
 10. Realizowanie duszpasterstwa i spraw osób duchownych, ich powoływania i odwoływania, nawiązywanie i rozwiązywania stosunku służby duszpasterskiej poprzez decyzję Zarządu Fundacji. W związku z tym Zarząd Fundacji ma możliwość powołać do pracy Duszpasterskiej: Księdza Pastora, Kapelana oraz Diakona.
 
RODZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Majątek Fundacji nie może służyć do
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
  b) przekazywania na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c) wykorzystywanie na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 9

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji oraz grantów,
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) dochodów z majątku Fundacji,
  e) inne źródła.
 2. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową (działalność pożytku publicznego), o której mowa w § 5 statutu.

 

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji lub Fundator.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

RODZIAŁ IV
Władze Fundacji.

§ 11

 1. Władzami fundacji są:
  a) Fundator
  b) Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 12

 1. Zarząd Fundacji może składać się od 2 do 5 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu. Fundator może zostać Prezesem Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków lub Fundatora.

 

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  e) uchwalanie regulaminów,
  f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją, h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, k) Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,
  l) w posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, m) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
  n) Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,
  o) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji.

 

RODZIAŁ V
Sposób Reprezentacji

§ 14

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji związane z zaciąganiem zobowiązań niemajątkowych i majątkowych składa Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu

§ 15

 1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Uchwała w sprawie zmian w statucie wymaga jednomyślności Zarządu.

 

Połączenie z inną fundacją.
§ 16

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzja o połączeniu się z inną fundacją podejmowana jest przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji.
§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 18

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.